Θέατρο

Παραστάσεις, κριτικές, συνεντεύξεις


“All the world’s a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances.”

William Shakespeare ,  As You Like It